— Personāla atlases privātuma politika —

Jebkuri dati, kas tiks iesniegti SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi” tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu personu datu aizsardzības jomā. Jūsu iesūtīto personas datu pārzinis ir SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”, reģ. Nr. 40003363975. Datu apstrādi veic par personāla atlasi atbildīgā persona. Visi amata pretendentu dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz vakanto amatu un atbilstoši sludinājumā norādītajiem mērķiem. Visi amata pretendenta sniegtie dati būs pieejami tikai īpaši nozīmētiem atbildīgajiem darbiniekiem vai izveidotas atlases komisijas pārstāvjiem. Amata pretendentu iesniegtā informācija netiks nodota kādām citām personām, tai skaitā grupas uzņēmumiem vai trešajām personām. Amata pretendentu dati tiks uzglabāti vienu gadu pēc atlases procesa beigām, gadījumā, ja esam saņēmuši kandidāta piekrišanu, vai trīs mēnešus pēc atlases procesa beigām, ja neesam saņēmuši amata pretendenta piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi Jūsu sniegtajiem datiem, tiesības atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, tiesības uz savu datu atjaunošanu, labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu. Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības uz informāciju par savu personas datu lietošanu. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē.

SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi” apņemas personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā bez kavēšanās, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā paziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei un datu subjektam. Jūsu personas datu apstrāde ir priekšnosacījums, lai veiktu pretendentu atlasi. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā datu konfidencialitātes un drošības prasības.

Jautājumu gadījumā par Jūsu personas datu apstrādi Jūs variet sazināties rakstot uz e-pastu: personals@rigasvilni.lv